[82] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [80]

81 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 70. درآمدها و اعتبارات استانی در لایحه بودجه (ویرایش اول)
تاریخ : 1396/10/30
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 70. درآمدها و اعتبارات استانی در لایحه بودجه (ویرایش اول)

چاپی : 15726.pdf 15726.pdf تاریخ سند : 1396/10/30 شماره چاپ : 760