[83] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [81]

82 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 72. بازار کار و اشتغال
تاریخ : 1396/11/03
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 72. بازار کار و اشتغال

چاپی : 15733.pdf 15733.pdf تاریخ سند : 1396/11/03 شماره چاپ : 760