[84] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [82]

83 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال1397 کل کشور 73. وضعیت حضور دستگاه های اجرایی از حیث مبانی حقوقی و قانونی و عمده تغییرات آنها نسبت به قانون بودجه سال1396
تاریخ : 1396/11/04
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال1397 کل کشور 73. وضعیت حضور دستگاه های اجرایی از حیث مبانی حقوقی و قانونی و عمده تغییرات آنها نسبت به قانون بودجه سال1396

چاپی : 15736.pdf 15736.pdf تاریخ سند : 1396/11/04 شماره چاپ : 760