[85] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [83]

84 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (بند «2» تبصره «1» ـ واگذاری مواد اولیه قیر رایگان)
تاریخ : 1396/11/07
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (بند «2» تبصره «1» ـ واگذاری مواد اولیه قیر رایگان)

چاپی : 15751.pdf 15751.pdf تاریخ سند : 1396/11/07 شماره چاپ : 800