[86] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [84]

85 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (جزء «2» الحاقی به بند «و» تبصره «5» ـ تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی)
تاریخ : 1396/11/07
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (جزء «2» الحاقی به بند «و» تبصره «5» ـ تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی)

چاپی : 15753.pdf 15753.pdf تاریخ سند : 1396/11/07 شماره چاپ : 800