[87] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [85]

86 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «16» و بندهای الحاقی ـ مباحث بانکی)
تاریخ : 1396/11/07
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «16» و بندهای الحاقی ـ مباحث بانکی)

چاپی : 15752.pdf 15752.pdf تاریخ سند : 1396/11/07 شماره چاپ : 800