[88] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [86]

87 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «14»- هدفمند کردن یارانه ها)
تاریخ : 1396/11/07
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «14»- هدفمند کردن یارانه ها)

چاپی : 15754.pdf 15754.pdf تاریخ سند : 1396/11/07 شماره چاپ : 800