[89] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [87]

88 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «5» ـ انتشار انواع اوراق بدهی)
تاریخ : 1396/11/07
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «5» ـ انتشار انواع اوراق بدهی)

چاپی : 15748.pdf 15748.pdf تاریخ سند : 1396/11/07 شماره چاپ : 800