[90] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [88]

89 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (بند «الف» تبصره «6» ـ مالیات بر حقوق)
تاریخ : 1396/11/07
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (بند «الف» تبصره «6» ـ مالیات بر حقوق)

چاپی : 15749.pdf 15749.pdf تاریخ سند : 1396/11/07 شماره چاپ : 800