[91] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [89]

90 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «5» ـ جزء «1» بند «و» ـ اعطای جوایز صادراتی)
تاریخ : 1396/11/07
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «5» ـ جزء «1» بند «و» ـ اعطای جوایز صادراتی)

چاپی : 15747.pdf 15747.pdf تاریخ سند : 1396/11/07 شماره چاپ : 800