[92] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [90]

91 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (بند الحاقی تبصره «7» ـ مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق کالا)
تاریخ : 1396/11/07
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (بند الحاقی تبصره «7» ـ مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق کالا)

چاپی : 15746.pdf 15746.pdf تاریخ سند : 1396/11/07 شماره چاپ : 800