[93] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [91]

92 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور مقایسه تطبیقی با لایحه بودجه و مغایرت با قوانین بالادستی
تاریخ : 1396/11/11
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور مقایسه تطبیقی با لایحه بودجه و مغایرت با قوانین بالادستی

چاپی : 15760.pdf 15760.pdf تاریخ سند : 1396/11/11 شماره چاپ : 800