[94] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [92]

93 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری)
تاریخ : 1396/11/14
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری)

چاپی : 15771.pdf 15771.pdf تاریخ سند : 1396/11/14 شماره چاپ : 800