[97] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [95]

96 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «8»، بند «ب») ـ بخش محیط زیست
تاریخ : 1396/11/14
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «8»، بند «ب») ـ بخش محیط زیست

چاپی : 15768.pdf 15768.pdf تاریخ سند : 1396/11/14 شماره چاپ : 800