[99] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [97]

98 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (بند «الف»، تبصره «4» ماده واحده) ـ پیشنهاد بازگشت به لایحه
تاریخ : 1396/11/14
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (بند «الف»، تبصره «4» ماده واحده) ـ پیشنهاد بازگشت به لایحه

چاپی : 15766.pdf 15766.pdf تاریخ سند : 1396/11/14 شماره چاپ : 800