[101] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [99]

100 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «6»، بند الحاقی 1) ـ توزیع عوارض ارزش افزوده
تاریخ : 1396/11/14
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «6»، بند الحاقی 1) ـ توزیع عوارض ارزش افزوده

چاپی : 15764.pdf 15764.pdf تاریخ سند : 1396/11/14 شماره چاپ : 800