[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ : 1396/11/16

نسخه چاپی

عنوان : لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

چاپی : I-372.pdf I-372.pdf دست‌نویس : 372.pdf 372.pdf تاریخ سند : 1396/11/16 شماره چاپ : 823

پیوست ها

1397/5/16-اصلاحیه3 پیوست : I-372-E3.pdf I-372-E3.pdf
1397/5/3-اصلاحیه2 پیوست : ID-372-E2.pdf ID-372-E2.pdf
1397/2/19-اصلاحیه1 پیوست : I-372-E1.pdf I-372-E1.pdf