[106] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [104]

105 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «14»- هدفمند کردن یارانه ها) (ویرایش دوم)
تاریخ : 1396/11/17
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «14»- هدفمند کردن یارانه ها) (ویرایش دوم)

چاپی : 15775.pdf 15775.pdf تاریخ سند : 1396/11/17 شماره چاپ : 800