[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
تاریخ : 1396/10/27

نسخه چاپی

عنوان : لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

چاپی : C1-336.pdf C1-336.pdf تاریخ سند : 1396/11/17 شماره چاپ : 801

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 731