[110] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [108]

109 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 74. عملکرد بودجه عمومی دولت در سال های 1394 و 1395
تاریخ : 1396/12/13
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 74. عملکرد بودجه عمومی دولت در سال های 1394 و 1395

چاپی : 15782.pdf 15782.pdf تاریخ سند : 1396/12/13 شماره چاپ : 760