[111] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [109]

110 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان(1) درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
تاریخ : 1396/12/13

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان(1) درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

چاپی : E1-348.pdf E1-348.pdf تاریخ سند : 1396/12/13 شماره چاپ : 841

پیوست ها

1396/12/15-پیوست1 پیوست : E-348-P1.pdf E-348-P1.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 800، 760