[107] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [105]

106 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
تاریخ : 1396/12/06

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

چاپی : MSH-348.pdf MSH-348.pdf تاریخ سند : 1396/12/06 شماره چاپ : 106618