[113] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [111]

112 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
تاریخ : 1396/12/14

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

چاپی : P-348.pdf P-348.pdf تاریخ سند : 1396/12/14 شماره چاپ : 848

پیوست ها

1396/12/15-پیوست1 پیوست : P-348-P1.pdf P-348-P1.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 800، 760