[115] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [113]

114 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
تاریخ : 1396/12/19

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

چاپی : P-348.pdf P-348.pdf تاریخ سند : 1396/12/19 شماره چاپ : 856

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 848، 841، 800، 760