[116] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [114]

115 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان(2) درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
تاریخ : 1396/12/19

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان(2) درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

چاپی : E2-348.pdf E2-348.pdf تاریخ سند : 1396/12/19 شماره چاپ : 857

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 856، 848، 841، 800، 760