[118] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [116]

117 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
تاریخ : 1396/12/20

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

چاپی : MSH-348.pdf MSH-348.pdf تاریخ سند : 1396/12/20 شماره چاپ : 111988