[114] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [112]

113 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
تاریخ : 1396/12/17

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

چاپی : MSH-348.pdf MSH-348.pdf تاریخ سند : 1396/12/17 شماره چاپ : 111109