[120] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [118]

119 › نظر شورای نگهبان (عدم وصول) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
تاریخ : 1396/12/22

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

چاپی : SHM-348.pdf SHM-348.pdf تاریخ سند : 1396/12/22 شماره چاپ : 4654