‹ وضعیت قبلی [119]

120 › مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
تاریخ : 1396/12/26

نسخه چاپی

عنوان : نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

چاپی : MM-348.pdf MM-348.pdf تاریخ سند : 1396/12/26 شماره چاپ : 960050101