[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاه های اجرایی
تاریخ : 1396/09/12

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاه های اجرایی

چاپی : C1-143.pdf C1-143.pdf تاریخ سند : 1397/02/17 شماره چاپ : 900

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 158