‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاه های اجرایی
تاریخ : 1397/02/29

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاه های اجرایی

چاپی : P-143.pdf P-143.pdf تاریخ سند : 1397/02/29 شماره چاپ : 930

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 900، 158