[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح تمدید قانون مجازات اسلامی
تاریخ : 1397/02/26

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح تمدید قانون مجازات اسلامی

چاپی : C1-397-J1.pdf C1-397-J1.pdf تاریخ سند : 1397/03/07 شماره چاپ : 933

پیوست ها

1397/3/1- گزارش یک شوری پیوست : C1-397.pdf C1-397.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 933، 908