[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 2. تعاریف و کلیات (ویرایش اول)
تاریخ : 1397/03/01
دوره : دهم
شماره ثبت : 372

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 2. تعاریف و کلیات (ویرایش اول)

چاپی : 15847-1.pdf 15847-1.pdf تاریخ سند : 1397/03/01 شماره چاپ : 823