[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح تمدید قانون مجازات اسلامی
تاریخ : 1397/03/19

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح تمدید قانون مجازات اسلامی

چاپی : MSH-397.pdf MSH-397.pdf تاریخ سند : 1397/03/19 شماره چاپ : 20277