[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران»
تاریخ : 1397/04/05
دوره : دهم
شماره ثبت : 368

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران»

چاپی : 15918.pdf 15918.pdf تاریخ سند : 1397/04/05 شماره چاپ : 812