[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان»
تاریخ : 1397/04/16
دوره : دهم
شماره ثبت : 415

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان»

چاپی : 15926.pdf 15926.pdf تاریخ سند : 1397/04/16 شماره چاپ : 985