[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (8)قانون هوای پاک
تاریخ : 1397/05/09

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (8)قانون هوای پاک

چاپی : I-439.pdf I-439.pdf دست‌نویس : ID-439.pdf ID-439.pdf تاریخ سند : 1397/05/17 شماره چاپ : 1027