[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن»
تاریخ : 1397/05/13
دوره : دهم
شماره ثبت : 379

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن»

چاپی : 15972.pdf 15972.pdf تاریخ سند : 1397/05/13 شماره چاپ : 844