[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
تاریخ : 1397/05/23

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

چاپی : RAD-368.pdf RAD-368.pdf تاریخ سند : 1397/05/25 شماره چاپ : 1054

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 812