[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1397/05/28

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : I-451.pdf I-451.pdf دست‌نویس : ID-451.pdf ID-451.pdf تاریخ سند : 1397/06/07 شماره چاپ : 1058