[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : الحاق یک بند به ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ : 1397/06/04

نسخه چاپی

عنوان : الحاق یک بند به ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری

چاپی : I-454.pdf I-454.pdf دست‌نویس : ID-454.pdf ID-454.pdf تاریخ سند : 1397/06/14 شماره چاپ : 1064