[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : ظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 4. فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
تاریخ : 1397/06/06
دوره : دهم
شماره ثبت : 372

نسخه چاپی

عنوان : ظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 4. فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

چاپی : 15847-3.pdf 15847-3.pdf تاریخ سند : 1397/06/06 شماره چاپ : 823