[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › نظر شورای نگهبان (عدم وصول) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
تاریخ : 1397/06/07

نسخه چاپی

عنوان : لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

چاپی : SHM-347.pdf SHM-347.pdf تاریخ سند : 1397/06/07 شماره چاپ : 6783