‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1397/06/12

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

چاپی : RAD-441.pdf RAD-441.pdf تاریخ سند : 1397/06/12 شماره چاپ : 1075

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1029