1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (43) قانون حمایت خانواده
تاریخ : 1397/06/13

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (43) قانون حمایت خانواده

چاپی : I-464.pdf I-464.pdf دست‌نویس : ID-464.pdf ID-464.pdf تاریخ سند : 1397/06/24 شماره چاپ : 1085