‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری»
تاریخ : 1397/06/18
دوره : دهم
شماره ثبت : 327

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری»

چاپی : 16055.pdf 16055.pdf تاریخ سند : 1397/06/18 شماره چاپ : 660