[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»
تاریخ : 1397/07/01
دوره : دهم
شماره ثبت : 367

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»

چاپی : 16076.pdf 16076.pdf تاریخ سند : 1397/07/01 شماره چاپ : 806