[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 5. فصل سوم ـ حقوق مردم
تاریخ : 1397/06/31
دوره : دهم
شماره ثبت : 372

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 5. فصل سوم ـ حقوق مردم

چاپی : 15847-4.pdf 15847-4.pdf تاریخ سند : 1397/06/31 شماره چاپ : 823