[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»
تاریخ : 1397/07/01
دوره : دهم
شماره ثبت : 451

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»

چاپی : 16077.pdf 16077.pdf تاریخ سند : 1397/07/01 شماره چاپ : 1058