[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور»
تاریخ : 1397/07/04
دوره : دهم
شماره ثبت : 427

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور»

چاپی : 16083.pdf 16083.pdf تاریخ سند : 1397/07/04 شماره چاپ : 1006